Maa elu lugu

Teemad

Kaduvate liikide kannul

Teadlaste hinnangul peaks Maal praegu elama umbes 10 miljonit liiki. Süstemaatikud on tänaseks kirjeldanud umbes 1,2 miljonit liiki. Suurem osa liikidest on meile niisiis tegelikult veel tundmatud – nad on kas palja silmaga nähtamatud, elavad raskesti ligipääsetavais paikades või kuuluvad väheuuritud organismirühmadesse.

Evolutsiooni käigus on välja surnud suurem osa kunagi eksisteerinud liikidest. Põhjuseid, mis viivad ühe või teise liigi väljasuremisele, on enamasti palju. Loomulikel põhjustel (looduslikud katastroofid, konkurents teiste liikidega, geneetilised põhjused, taudid jms) sureb igal aastal välja 0,00001–0,0001% liikidest ehk 1–10 liiki aastas. Teadlased on paraku kindlaks teinud, et liikide väljasuremise tempo on loomuliku fooniga võrreldes 53 korda kiirenenud ning kiireneb aina. Sellega seoses on üha valjemini hakatud rääkima kuuendast suurest väljasuremislainest Maa ajaloos, mille peamiseks põhjustajaks peetakse inimtegevuse plahvatuslikult kasvanud mõju. Arvatakse, et aastaks 2050 võib välja surra isegi kuni kolmandik praegu elavatest liikidest.

Siinsel näitusel saad tutvuda 40 loodusmuuseumi püsiekspositsioonis oleva loomaliigi haruldaseks muutumise looga ning tänapäevase massilise väljasuremise olulisimate põhjustega. Samuti saad teada, milliseid abinõusid on püütud kasutusele võtta liikide säilitamiseks.

Leia näitusesaalist kleepsuga märgistatud haruldane liik ja uuri välja, milline on olnud tema käekäik!

Liikide väljasuremise olulisimad põhjused

Elupaikade kadu on olnud viimase saja aasta jooksul kõige olulisem liikide käekäiku mõjutav tegur. Elupaikade hävimine on otseselt seotud rahvastiku kasvu ja maakasutuse intensiivistumisega. Liigile sobivad looduslikud elupaigad hävivad või killustuvad väikesteks tükkideks, mis ei suuda enam liiki või populatsiooni alal hoida. Elupaikade kao tõttu on seni globaalselt välja surnud suhteliselt vähesed liigid või alamliigid (näiteks turaani tiiger kadus Kesk-Aasisast lõplikult koos tugaimetsadega), kuid tohutult palju on liike, kes on selle tõttu sattunud tõsisesse ohtu. Näiteks saiga on kadunud koos viljakate steppidega, mis on haritud põldudeks ja borneo orangutan kaob koos vihmametsadega, millest saavad õlipalmiistandikud.

Paljude elupaikade kvaliteet kannatab inimtegevuse tõttu. Sageli ahendab liikide eluvõimalusi reostus. On reostust, mis tapab indiviide või terveid populatsioone otseselt (näiteks plastmassi neelamine tapab merelindude poegi) ja märksa salakavalamaid nn keskkonnamürke, mis ladestuvad loomade rasvkoes ja akumuleeruvad toiduahelate kõrgeimates lülides (näiteks hülged ja merikotkad), põhjustades sigimishäireid. Keskkonna kvaliteet kannatab ka keskkonna vaesumise ja lihtsustumise tõttu: tänapäevastest majandusmetsadest hoitakse näiteks eemal nii metsa majandajatele soovimatud liigid kui ka haiged ja kõdunevad puud, millest sõltuvad paljude teiste liikide eluvõimalused. Jõgede õgvendamine vähendab oluliselt vooluveekogudele omast elutingimuste mitmekesisust (kärestikud, võrendikud, kaldaalaused süvikud, madalikud jne) – sirgeks tõmmatud jõest kaob nii taime-, selgrootute- kui ka kalaliike.

Muutuv kliima on juba käegakatsutavas tulevikus ilmselt peamine liikide saatust mõjutav tegur. Kliimamuutused toovad kaasa ettenägematute muutuste ahela, mis võib võtta liikidelt eluvõimalused või siis sundida neid muutma oma eluala. Uutel aladel tekivad uued, näiteks konkurentsisuhted seal varem elanud liikidega ja ohtu võivad sattuda nii alale levinud uus liik kui ka põlisliik. Kliimamuutuse (merevee soojenemise) tõttu on juba praegu lõplikult hävimas korallrifid Austraalia Suurel Vallrahul ja ka mujal. Rifikoosluste jaoks tähendab see lisaks korallide kadumisele ka tuhandete korallidest sõltuvate liikide kadumist. Tõenäoliselt just lumeta talvede tõttu on Eestis muutunud äärmiselt haruldaseks rabapüü ning jäävabad talved ohustavad viigerhülgeid, kes saavad edukalt poegida ainult varakevadisel jääl.

Paljusid liike hävitab või kahjustab jaht, kalade ja teiste mereloomade puhul ülepüük, harulduste ja fetišeeritud liikide kollektsioneerimine, igasugune eluslooduse kasutus töönduslikus mõõtkavas jne. Inimene on püüdnud loodusest talle soovimatuid liike ka täielikult välja juurida – näiteks hävitati pikaks ajaks suuremas osas Lääne-Euroopast hunt. Kollektsioneerimise tõttu kadus lutikkäpp Eesti loodusest juba XIX sajandil, ka leederkäpa viimased isendid kaevasid välja agarad botaanikahuvilised. Täielikult hävitati inimese poolt näiteks hiidalk – lennuvõimetu suur lind (palju liha!), kelle arvukus arktilistel meresaartel ulatus omal ajal miljoni linnuni. Alkide söömine hoidis hinges paljusid meremehi, viimane lind tapeti 19. sajandi keskel. Rändtuvi on näide inimese poolt hävitatud liigist, kellele pole saanud saatuslikuks mitte inimeste toiduvajadus vaid tapakirg. Hoopis veidral põhjusel – vajadusest nipsasjade järele, on ohustatud elevandid. Ninasarvikute armutut hävitamist toidab hiina meditsiini väärarusaam selle väärtuslikkusest ravimina.

Invasiivsed võõrliigid on muutunud üha olulisemaks liikide kadumise põhjuseks. Euroopa naaritsate kadumist loodusest põhjustas ameerika naaritsate lahtipääsemine karusloomakasvatustest. Läänemerre on laevade ballastveega jõudnud juba ühtekokku sadakond võõrliiki. Eesti vetest esmakordselt 2002. aastal leitud ümarmudil näiteks toitub molluskitest ja teistest põhjaselgrootutest, kuid võimaluse korral sööb ohtralt ka kalamarja. Arvatakse, et oma toidusedeli poolest on ta oluline konkurent lestale. Kuigi võõrliikide edasine mõju Läänemere ökosüsteemile on praegu veel selgusetu, saab see kindlasti olema suur. Eriti raskelt on võõrliikide käes seni kannatanud kauged ookeanisaared (näit. Uus-Meremaa, Galapagos jt), kus isegi rotid, kassid, kitsed jpt suudavad ökosüsteemi põhjalikult vapustada.

Läbi aegade evolutsiooni käiku kujundanud loomulikud põhjused toimivad ka tänapäeval. Mingi liigi arvukuse kahanemisel kriitilise piirini hakkavad need põhjused liigi edasisel allakäigul mängima üha suuremat rolli – nii et liiki saab olema raske päästa isegi siis, kui inimesed selle nimel pingutavad. Mõningaid liike ohustab hübridiseerumine lähiliigiga. Paljusid ohustatud liike kimbutavad ka taudid, mille levikule on inimene jõudsalt kaasa aidanud. Omavahel lähisuguluses olevate isendite järglased on sageli väiksema elujõuga. Eestis väljasuremise künniselt päästetud euroopa naaritsa praegune populatsioon kannab näiteks üksnes 22 nn rajajaisendi geene. See tähendab, et naaritsate paljundamisel on vanemaid lähisristumise vältimiseks hoolikalt valitud, looduses aga läheb kõik nii nagu läheb.

Liikide kaitseks tehtud kokkulepped

Liikide globaalse looduskaitselise seisundi määratlemiseks on Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) eristanud 9 kategooriat. Liike, kes kuuluvad selles klassifikatsioonis 3., 4. ja 5. kategooriasse (CR; EN; VU) peetakse lähemas või kaugemas tulevikus reaalselt ohustatud liikideks. Ohustatud liikide seisundi kohta antakse teavet ohustatud liikide punase nimestiku kaudu.

Väljasurnud (EX – Extinct) on liigid (või mõni teine takson, näiteks alamliik või varieteet), kelle ühtegi isendit pole enam elus.

Looduses välja surnud (EW – Extinct in the Wild) liigid elavad üksnes kultiveerituna, vangistuses või naturaliseerunud populatsioonina väljaspool oma algset levilat.

Kriitilises seisundis (CR – Critically Endangered) liikidel on väga suur risk lähiajal (10 aasta või kolme põlvkonna vältel) looduses välja surra.

Väljasuremisohus (EN – Endangered) liikidel on suur risk lähiajal muutuda äärmiselt ohustatuks või looduses välja surra.

Ohualdis (VU – Vulnerable) Nendel liikidel on risk umbes sajandi jooksul looduses välja surra või muutuda eriti ohustatuks.

Ohulähedane (NT – Near Threatened) liik on lähedal ohualtile seisundile, kuid hetkel ei saa teda veel otseselt ohustatuks pidada.

Soodsas seisundis (LC – Least Concern) liiki ei peeta ohustatuks ega ohulähedaseks.

Puuduliku andmestikuga (DD – Data Deficient) liikide ohustatuse hindamiseks ei ole piisavalt informatsiooni.

Hindamata (NE – Not Evaluated) liigi ohustatuse astet ei ole veel hinnatud.

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon e Washingtoni konventsioon (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) on olulisim lepe, mis kaitseb liike rahvusvahelise kaubanduse laastava mõju eest. See lepe sõlmiti 1973. aastal ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP-i) egiidi all ja selle on praeguseks ratifitseerinud üle 180 riigi.

CITESi lisadega on antud liikide nimekirjad, mille alusel rahvusvahelist kauplemist kontrollitakse ja jälgitakse. Konventsiooniga ühinenud riigid nõustuvad nendele liikidele seatavate kauplemis- ja kasutamispiirangutega. CITES-i lisad ei peegelda mingi liigi ohustatuse astet, vaid pigem seda, kui oluliselt rahvusvaheline kaubandus võiks ühe või teise liigi seisundit mõjutada. Lisaks sellele toimub liikide kandmine lisadesse konsensuse alusel ja eeldab seega riikide tahet konkreetseid liike kaitsta.

I lisasse on kantud üle 1200 ohustatud taime- ja loomaliigi, kellega kauplemine kommertseesmärkidel on täielikult keelatud. Eestis elavatest liikidest kuuluvad siia näiteks merikotkas, rabapistrik, atlandi tuur ja euroopa saarmas.

II lisas on ligikaudu 21 000 liiki, mis pole otseselt ohustatud, kuid mis võivad kaubitsemise tõttu ohtu sattuda ja kellega kauplemine on seetõttu reguleeritud. Ka I lisa taimede ja loomade kommertseesmärkidel tehistingimustes paljundatavaid ja kasvatatavaid populatsioone koheldakse sarnaselt lisaga II. Eestis elavatest liikidest kuuluvad II lisasse näiteks hunt, must-toonekurg, sookurg, apteegikaan ja käpalised.

III lisa koosneb liikidest, kes pole globaalselt ohustatud ja kellega kauplemise osas soovib piiranguid seada mingi konkreetne riik. Eestist pole sellesse lisasse kantud ühtki liiki. Näiteks India soovil on III lisasse kantud binturong.

Iga riik püüab kaitsta oma põlisliike, samas ei pruugi need globaalselt hävimisohus olla. Eesti looduskaitseseadusega on kaitsealused liigid jagatud kolme kategooriasse:

I kategooriasse on kantud liigid, mis on Eestis vahetus hävimisohus.

Sellesse kategooriasse kuuluvad liigid, mis on Eestis haruldased, esinevad väga piiratud alal, vähestes elupaikades, isoleeritult või väga hajusate asurkondadena või liigid, mis on hävimisohus, mille arvukus on inimtegevuse mõjul vähenenud, elupaigad ja kasvukohad rikutud kriitilise piirini ja väljasuremine Eesti looduses väga tõenäoline. Meie looduskaitseseadus peab oluliseks, et Eestile põlised liigid siin säiliksid. Seetõttu leidub I kategoorias ka nii selliseid liike, mis ei pruugi mujal veel ohustatud olla (näiteks lendorav), kui ka liike, mis on meil veel suhteliselt arvukad, kuid ohustatud globaalselt (näiteks väike-konnakotkas). I kaitsekategooria liikide kõikide teadaolevate elupaikade või kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega. Praegu kuulub I kategooriasse 33 taimeliiki, 21 loomaliiki, 9 seeneliiki ja 1 samblikuliik.

II kaitsekategooriasse kuuluvad liigid, mis on Eestis ohulähedased.

Siia kuuluvad liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus on väike või väheneb ning levik Eestis väheneb ülekasutamise, elupaikade hävimise või rikkumise tagajärjel. Samuti liigid, mis võivad praeguste suundumuste jätkudes sattuda hävimisohtu. II kaitsekategooriasse kuulub näiteks suurem osa käpaliste liikidest, apteegikaan, eremiitpõrnikas, laululuik, rohunepp ja viigerhüljes. II kaitsekategooria liikide säilimiseks on looduskaitse alla võetud 50 % nende teadaolevatest elupaikadest või kasvukohtadest. II kategooriasse kuulub praegu 269 liiki.

III kategooriasse kuuluvad liigid, mis on Eestis ohualtid.

Sellesse kategooriasse kuuluvad liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka. III kategooriasse on kantud ka need liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu nüüd väljaspool hävimisohtu. Sellesse kategooriasse on kantud 239 liiki.

Avatud

oktoober 2017 – juuni 2018
T–P 10–18
Vanemuise 46
51014 Tartu
loodusmuuseum@ut.ee
www.natmuseum.ut.ee

Näituse koostaja: Tartu Ülikooli loodusmuuseum
ja botaanikaaed
Kuraatorid: Riste Keskpaik, Rein Kuresoo
Tekstid: Rein Kuresoo, Margus Ots
Teostus: TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed,
Nunoonius OÜ

Näituse valmimist toetas
Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kaduvate liikide kannul

Ebapärlikarp

Margaritera (Margaritifera) margaritifera

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Umbes 200 miljonit aastat tagasi tekkinud perekond ebapärlikarp (Margaritifera) on praegu elavaist mageveekarpidest vanim. Ebapärlikarbid ise kuuluvad maailma pikaealisemate loomade hulka – kui Eestist leitud vanim isend oli 134 aastane, siis Görjeå jõest Rootsist on püütud isegi 256 aastane loom. Ebapärlikarpide vanus kompenseerib nende järglaskonna suurt surevust keerulises vastseeas. Ka väga paljud nooremad ebapärlikarbid ei suuda veel looduslikegi keskkonnatingimuste kõikumisi üle elada ja surevad. Inimese põhjustatud muutused jõgedes ning ka pärlipüük, mis eriti varasematel aegadel oli massiline, on selle liigi arvukuse kõikjal ohtlikult madalale viinud. Ebapärlikarp on praeguseks ohustatud kogu oma leviala ulatuses Euraasia mandri põhjaosas. Arvatakse, et ta kunagisest koguarvukusest on järel pelgalt 5%

Ebapärlikarbi arvukuse vähenemise peamiseks põhjuseks peetakse veekogude seisundi halvenemist, peamiselt eutrofeerumist, mida põhjustavad intensiivsed metsaraied, maaparandus ja põllumajandus. Ka pärleid üritatakse mõnel pool Venemaa jõgedel ikka veel püüda. See on ebapärlikarpidele laastav, sest ühe pärli leidmiseks tapetakse sadu või isegi tuhandeid ebapärlikarpe.

Ebapärlikarbid on seadusega kaitstud kõigis oma levikuriikides. Paljud riigid üritavad ebapärlikarbi elupaikade keskkonnaseisundit parandada. Eestis on kinnitatud ebapärlikarbi kaitsekorralduskava, selle täitmiseks on tehtud töid setete vähendamiseks Pudisoo jões, kus asub ainuke teadaolev ebapärlikarbi asurkond Eestis. Talgute korras puhastatakse jõge ja eemaldatakse kopratamme.


Foto: Joel Berglund, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Angerjas

Anguilla anguilla

IUCN
CITES
Levib Eestis

Veel 1970. aastatel Saaremaa kaubamärgiks olnud suitsuangerjas pole enam hõrgutisena kuigi taskukohane. Angerjas on koguni liigina ohtu sattunud. Alates 2000. aastatest on kõikjal Euroopa vetes angerjavarusid alles vaid umbes 1–5% toonasest tasemest. Eestis on angerja allakäik ehk veelgi drastilisem – kui enne II maailmasõda püüti meil peamiselt merest kuni 300 tonni angerjat aastas, siis XX sajandi lõpukümnendil olid angerjasaagid merest 30 tonni ringis ja praegu püütakse merest veel umbes tonn angerjat aastas. Võrtsjärvest seevastu saadakse 30–50 tonni angerjat, kuid seda vaid tänu noorte angerjate (nn klaasangerjate) sissetoomisele ja ettekasvatamisele.

Angerja arvukuse allakäigu põhjused on keerukad ja ilmselt mitte päris lõpuni mõistetud. Oluline osa on selles kindlasti tema keerukal sigimistsüklil ja kliimamuutusel. Kaugel Atlandi lääneosas asuvas Sargasso meres, kus angerjas koeb, on vee tempreatuur mõnevõrra tõusnud ja planktonvetikate kasv vähenenud. Toidu vähesus jätab angerjamaimud nõrgaks ning nad ei ole päris valmis läbima pikka rändeteed Euroopa vetesse. Euroopa läänerannikule jõudnud angerjamaimud teevad läbi moonde ja muutuvad nn klaasangerjaiks. Klaasangerjaid on paljudes Euroopa riikides juba ammusest ajast peetud delikatessiks, lisaks sellele on ka Kaug-Ida gurmaanid avastanud enda jaoks Euroopa klaasangerjad. Ülepüük vähendab ka Sargasso merre kudema siirduvate täiskasvanud kalade hulka. Angerja ohustatuse lisapõhjuseid on veel palju – näiteks takistused rändeteedel (hüdroelektrijaamad, tammid), muutused merekeskkonnas ja üldine veekogude saastatus ning võõrliikidest parasiidid.

Euroopa Liidu liikmesriigid on koostanud angerjavarude kaitsekorralduskavad, mis näevad muu hulgas ette, et vähemalt 40% rändele asunud täiskasvanud angerjaist jõuaks merre. On kokku lepitud, et püütavatest klaasangerjatest vähemalt 60% lastaks veekogudesse tagasi asustusmaterjalina. 2015. aastani oli keelatud angerja (v.a veekogudesse asustatava klaasangerja) eksport ja import. Viimastel aastatel on Sargasso merest Euroopa vetesse naasvate klaasangerjate arvukus veidi tõusnud.


Foto: David Pérez (DPC), CC BY-SA 4.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Jääkaru

Ursus maritimus

IUCN
CITES

Jääkarude kogu asurkonna seisundit on raske hinnata, sest see loomavaeses Arktikas elav tippkiskja vajab väga suurt territooriumi ning karusid loendatakse tohutul inimtühjal alal karmides oludes. Kuigi teadlased on ühel meelel selles, et jääkarude üldarvukus on vähenemas ja senise trendi jätkudes kahaneb järgmise 30 aasta jooksul veel umbes 30%, on Põhja-Jäämeres mitmeid piirkondi, kus karusid nähakse varasemast tunduvalt rohkem. Üldiselt peetakse seda reaktsiooniks kliima soojenemisele – looduslikest elupaikadest senisest vähem toitu leidvad jääkarud kolivad asuvad asulatele lähemale, lootuses inimeste juurest toitu leida. Umbkaudsetel hinnangutel elab hetkel maailmas 26 000 jääkaru.

Kõige suuremaks ohuks on jääkarudele kliima soojenemine. Kevadel kiiresti sulav jää Arktikas esitab nendeleile loomadele täiesti uusi väljakutseid. Sageli jääkarud lihtsalt upuvad püüdes ujudes ületada suuri vahemaid või jäävad hülgejahiks sobivate jääalade puudumisel nälga. Eriti järsult on tõusnud jääkarupoegade ja noorte jääkarude suremus. Jääkarusid ohustab ka inimmõju tundlikele arktilistele ökosüsteemidele avalduv inimmõju – enamasti nafta jt maavarade kaevanduste piirkonnas. Keskkonnamürkide akumuleerumine toiduahelate kaudu võib vähendada jääkarude viljakust. Norras ja Venemaal on jääkarude küttimine keelatud, kuid Venemaal on päris arvestatavaks probleemiks salaküttimine. USA, Kanada ja Gröönimaa lubavad eelkõige põlisrahvastel jääkarusid säästlikes piirides küttida.

Jääkarude tulevikus saab kindel olla vaid juhul, kui kliima soojenemine pidurdub. Kui see aga peaks jätkuma või kiirenema, on kõik senised probleemid jääkarudega ainult eelmänguks liigi seisundi allakäigule. Viis eespool mainitud riiki on sõlminud rahvusvahelise kokkuleppe jääkarude kaitseks.

Jääkarud on hädas vähese jääga

Foto: Alan D. Wilson, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Kliimamuutus

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Euroopa piison e. pürg

Bison bonasus

IUCN

Euroopa piison on looduses väljasuremist juba korra oma nahal kogenud. Euroopa metsade suurim, kuni tonni raskune uluk, on olnud läbi aegade hinnaline jahisaak, aga ka tülikas ja ettearvamatu elukas. Küttimine ja tammemetsade põllumaadeks raadamine vähendasid ta eluala kogu Euroopas, kuni alles jäid pürja kahe erineva alamliigi kaks elupaika – Białowieża Poola ja Valgevene piiril ja metsaala Loode-Kaukasuses.

Viimane vabalt uitav piisoni põhiliigi isend kütiti Białowieża metsades 1921. Pürja kaukasuse alamliigi viimased kolm isendit langesid aastal 1927. Loomaaedadesse oli selleks ajaks järele jäänud 56 euroopa piisonit, kellest tosinast pärinevad kõik tänapäeval elavad loomad. (11 neist alamliigist Bison bonasus bonasus ja üks alamliigist Bison bonasus caucasicus). Euroopa piison taasasustati tarastatud alale Białowieża metsas 1929. aastal ning vabasse loodusesse sealsamas 1951. aastal. Piisonite arv on aja jooksul jõudsalt kasvanud ja neid on asustatud loodusesse ka paljudes teistes Euroopa riikides, sh Lätis ja Leedus. Ka Eestis on pürg elanud vähemalt esimesel aastatuhandel p.Kr., mil kliima oli soojem. Eesti keskkonnaametnikud on siiski pidanud piisonit Eesti loodusesse taasasutamiseks sobimatuks liigiks – kasvõi seetõttu, Eestis praegu kasvavad okasmetsad ei ole olnud tammikuid eelistavate piisonite päriskoduks.

Praegusel hetkel ei ole euroopa piisonid väga ohustatud. Looduslikke vaenlasi neil peaaegu pole, ehkki mõni loom võib sattuda huntide saagiks. Euroopa piisoni nõrgim koht on ta vähene geneetiline muutlikus ja inbriiding. Paljude populatsioonide elujõulisuse säilitamiseks peetakse oluliseks nende vere värskendamist hoolikalt valitud geneetilise päritoluga loomadega. Mitmed veislaste haigused on piisonite populatsioone varasematel aegadel tunduvalt hõrendanud ja võivad puhkeda ka praegu.

Euroopa piison on kantud EL loodusdirektiivi 2. ja 4. lisasse. Oluliseks peetakse piisonite tõuraamatu pidamist – nii selleks, et vältida inbriidingut kui ka ristumist ameerika ja euroopa piisonite hübriididega.


Foto: Valène Aure, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Loomulike põhjuste võimendumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Atlandi tuur

Acipenser sturio

IUCN
CITES
Levib Eestis
Kaitsealune

Uuematel andmetel on Läänemeres elanud kaks tuuraliiki – euroopa tuur ja atlandi tuur. Kui Euroopa tuur kadus meilt kliima jahenedes (XVII-XVIII sajandil), jäi alles atlandi tuur, kes oli maiasmokkade seas hinnatud kala. 17. sajandil näiteks maksis Narva linn kõik maksud Rootsi kuningale vinnutatud tuura ja kaaviariga – Narva jõgi oli ka ülioluline tuura kudejõgi. Praegu on atlandi tuur Läänemeres praktiliselt välja surnud, alles on ehk vaid mõnisada või ka mõnikümmend hiigelsuurt kala, kel pole enam isegi suuremat lootust leida endale sigimisajal partnerit. Viimase tuura Eestis püüdsid 1996. aastal Muhu kalurid.

Võib öelda, et eriti hinnalise kalana muutus tuur haruldaseks juba ülepüükide tõttu. Kalleima kalaroa – kaaviari saamiseks on vahel kudema tulnud tuurasid hulgi tapetud ja võetud saagist kaasa vaid kalamarja. Suure hoobi on tuuradele andnud ka paisude ehitamine nende kudejõgedele – näiteks Narva elektrijaama tamm kustutas Narva jõe kindlalt tuura kudejõgede nimekirjast.

Kuna atlandi tuura elab veel täiesti arvestataval hulgal Kanada vetes, on sealsetes kalakasvatustes ettekasvatatud noorkalu hakatud taasasustama Euroopa jõgedesse. Aasta vanuseid tuurasid on asustatud Saksa, Poola, Leedu jõgedesse ning ka Narva jõkke Eestis.

Läänemere tuuradega mõneti sarnane on olnud vene tuura Acipenser gueldenstaedtii käekäik – see Mustas meres elav tuuraliik paljuneb praegu veel vähesel määral Doonau alamjooksul. Vene tuura noorkalu on asustatud aukartust ärataval hulgal Venemaa veekogudesse, kuid populatsiooni arvukust sellega tõusule pöörata ei ole õnnestunud.


VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Latimeeria

perekond Latimeria

IUCN
CITES

Latimeeria kohta võib õigustatult öelda "vana kala". Temasarnase ürgsesse vihtuimsete kalade alamklassi kuuluva liigi kõige nooremaid kivistisi on hinnatud 65 miljoni aasta vanusteks ning vihtuimsed arvati olevat enam-vähem tollal ka välja surnud. Latimeeria perekonda kuulub täna teadaolevalt kaks liiki, kes mõlemad on ohustatud. Neist kriitilisemaks hinnatakse Latimeria chalumnae seisundit (Rahvusvahelise Looduskaitseliidu hinnang CR). Esimene latimeeria püüti 1938. aastal Lõuna-Aafrika rannikult. Teine elusolev latimeeria liik Latimeria menadoensis avastati alles 1997. aastal Indoneesiast, Sulawesi saare lähedalt ning tema seisundit peetakse ohualtiks (VU). Ka hiljem on mõlema liigi üksikuid isendeid püütud sügavatest vetest – esimest Lõuna-Aafrika idaranniku lähedalt Mosambiigi ja Madagaskari vaheliselt alalt, teist taas Indoneesiast.

Sukeldujatel on õnnestunud latimeeriaid ka regulaarselt vaadelda ja isegi märgistada Lõuna-Aafrika rannikul Sodwana lahes, kus neid kohatakse sügavates veealustes koobastikes 100–700 meetri sügavusel (latimeeria tavapärased elupaigad arvatakse olevat veelgi sügavamal). Kirg latimeeriate vastu on mitmele sukeldujale maksnud elu, sest 100 meetrit on ka erivarustuse- ja väljaõppega sukeldujale elu ja surma piiriks. Sügavamal on latimeeriaid vaadeldud batüskaafist, kuid ikkagi on latimeeriate eluviis jäänud suureks saladuseks ja ka nende arvukuse kohta teatakse vaid, et neid on "väga vähe".

Ei ole päris täpselt teada, kes või mis võiks looduses ohustada kalaliiki, kes on muutuva maailma oludele vastu pannud juba ligi 400 miljonit aastat. Igatahes see on kindel, et praegu kujutab inimene talle teatud ohtu – latimeeriast on saanud omamoodi kultuskala ja mustal turul on juba kohatud latimeeriate jäänuseid.

Sukeldujad leiavad latimeeria

Foto: Mark Erdmann

Latimeria menadoensis

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Juttselg-kärnkonn e. kõre

Bufo calamita

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Peale hariliku kärnkonna elas Eestis mõnda aega tagasi veel kaks kärnkonnaliiki – juttselg-kärnkonn ehk kõre ja rohe-kärnkonn.

Kõre laulu oli veel 1980. aastatel kuulda peaaegu kõigil Lääne-Eesti ja saarte rannaniitudel. Kümmekond aastat hiljem hakkasid lauljate read ühtäkki kiiresti hõrenema. Vaatamata sellele, et juttselg-kärnkonna päästmiseks on vahepeal tehtud väga palju, on kõre laul praeguseks pea kõikjal lauldud.

Kõre on meil elanud peamiselt rannaniitudel, kuid talle sobivad ka teised madala taimestikuga alad – luited, kruusaaugud ja nõmmed. Kuni nõukogude võimu lõpuni olid paljud rannaniidud tugevalt ülekarjatatud. Kõredele näis see sobivat – neid võis tollal näha lausa suurte rannaäärsete lautade juures istumas lehmakookidel ja ahmimas kollaseid sõnnikukärbseid. Lisaks madalale murule on kõrele väga oluline soodsate sigimisveekogude olemasolu. Rannaniidu kinnikasvamine käib kiiresti – paar-kolm aastat pärast hülgamist on kulustunud, roostunud ja võsastunud elupaik kõredele kõlbmatu. Kui lehmad enam rannalompides joomas ja veetaimi söömas ei käi, kasvavad ka need umbe ning kõrel pole enam kusagil järglasi kasvatada.

Kõre ja ta elupaiga – rannaniitude kaitsele pühendatud projektid on olnud Eestis sel sajandil ühed ulatuslikumad liigikaitselised ettevõtmised. Ehkki taas on kasutusele võetud tuhandeid hektareid rannaniite, ostetud sadu lihaveiseid neid lagedaks sööma, kaevatud kümneid tiike ja ette kasvatatud kümneid tuhandeid kõrekulleseid ning need sobivatesse elupaikadesse lahti lastud, pole endiselt selge, kas kõre väljasuremist meie alal õnnestub ära hoida.


Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Rohe-kärnkonn

Bufo viridis

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Rohe-kärnkonna peeti 20. sajandi esimesel poolel üsna tavaliseks Peipsi ja Pihkva järve liivastel aladel. Kuni 1980. aastateni läks tal neil elualadel hästi. Järsk muutus tuli ilmsiks 1990. aastate lõpuks – ühtäkki oli rohe-kärnkonn muutunud väga haruldaseks ja veidi hiljem kadus ta sootuks. Käesoleval aastatuhandel on konnauurijatel õnnestunud rohe-kärnkonni kuulda vaid korra Ihamarus, kuid selle liigi järelkasvu ei ole enam kusagilt õnnestunud leida.

Rohe-kärnkonna Eestist kadumise põhjused on sarnased kõre omadele, kuid peale kariloomade vähenemise peetakse nende puhul oluliseks ka elupaikade kuivendamist ja kunstväetiste ning taimekaitsemürkide kasutamist. Globaalses mõttes ei ole kummagi liigi saatuse pärast praegu põhjust muret tunda.

Lisaks kahele kärnkonnaliigile on kahepaiksetest viimastel aastakümnetel oluliselt vähenenud ka mudakonna ja harivesiliku arvukus. Need kaks liiki on levinud peamiselt Lõuna-Eestis. Ühelt poolt on nende eluvõimalusi ahendanud muutused põllumajanduses, kuid veel olulisem on ilmselt kudemisveekogude – linaleotiikide kadumine, kinnikasvamine või kaladega asustamine.

Rohe-kärnkonna kaitsega on meil jäädud hiljaks, kuid see liik on üsna laialt levinud ja meist lõuna ja kagu poole jääb piisavalt elujõulisi populatsioone. Põhimõtteliset võiks seega kaaluda võimalust rohe-kärnkonna Eestisse taasasustada.


Foto: Umberto Salvagnin, CC BY-SA 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Gangese gaavial

Gavialis gangeticus

IUCN
CITES

Suur (kuni 6 m pikkune) pika, koskla nokka meenutava koonuga gangese gaavial on vanapärase kalatoiduliste krokodillide – gaavialide perekonna ainus elusolev esindaja. Ja elus arvatakse gaaviale olevat veidi rohkem kui 200 täiskasvanud looma, neist enamus Indias ja mõnikümmend Nepaalis. Pakistanis loetakse nad praeguseks praktiliselt välja surnuteks, kuigi teateid üksikutest loomadest Induse jões on veel laekunud. Gaavialide allakäik on olnud kiire, nende asurkonna arvukuseks hinnati veel 1940. aastate lõpul 5000–10 000 täiskasvanud looma.

Gaaviale on läbi aegade kütitud kui konkurenti kalavarudele, lihalooma, naha pärast, huvitava trofeena ja idamaiste ravimite toorainet. Viimasel ajal pole küttimine enam väga suureks ohuks, kuigi kalameeste võrkudes upub gaaviale endiselt. Gaavialide elupaigad on muutunud neile sobimatuks rohkete tammide, veeregulaatorite ja niisutussüsteemide tõttu, väga palju on vähenenud ka nende toiduks olevad kalavarud. Tippkiskjatest gaavialide organismi on akumuleerunud rohkesti raskemetalle ja teisi keskkonnamürke ning see mõjutab oluliselt nende sigimisedukust

Gaaviale paljundatakse mitmes kohas tehistingimustes. Noorte gaavialide taasasustamine rikutud elupaikadesse ei ole aga kuigi edukas. Viimasel ajal on algatatud projekte, millega parandatakse gaavialide parimaid allesjäänud elupaiku.


Foto: Bo Link, CC BY-SA 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Merikilpkonn

Caretta caretta

IUCN
CITES

Meres elavaid kilpkonni on 7 liiki, neist koguni 6 on väljasuremisohus.

Merikilpkonnad on kõigil soojematel maailmameredel laialt levinud ning olnud kunagi väga arvukad. Nad elavad suurema osa oma elust meres, kuid tulevad kord aastas liivarandadele munema. Praegu peetakse neid ohustatuiks, kuigi maailmas leidub populatsioone, millel läheb suhteliselt hästi ning asurkondi, mis on väljasuremisele väga lähedal. Kõik see kehtib samamoodi ka rohekilpkonna (Chelonia mydas) ja nahkkilpkonna (Dermochelys coriacea) kohta.

Merikilpkonnade arvukuse vähenemises on suur osa inimtegevusel. Merikilpkonni on mõõdutundetult tapetud nende maitsva liha pärast – kilpkonnasuppi peeti delikatessiks ja kilpkonnamunad on olnud oluline hooajaline valguallikas paljude troopiliste randade elanikele. Eriti põhjalikult on otsene hävitamine, sh munade kogumine laastanud Kagu-Aasia merikilpkonnapopulatsioone. Kilpkonnaluust tehti kamme, ehteid ja nipsasju, nahast kindaid ja teisi aksessuaare.

Tänapäeval on paljud liivarannad muudetud plaažideks – enamasti koos hotellikompleksidega. Rahvast täis randades on merikilpkonnadel raske kui mitte võimatu edukalt sigida. Merikilpkonnade sigimisedukust mõjutab ka kliimamuutus. Nimelt mõjutab temperatuur arenevate kilpkonnade sugu – mida soojem on liiv, kus munad arenevad, seda enam on järelkasvu seas emasloomi. Kohati on kõik kooruvad merikilpkonnad emased.

Meri-, rohe- ja nahkkilpkonn on kantud CITESi I lisasse ja sellega on töönduslik surve neile oluliselt vähenenud. Paljudes merikilpkonnade munemiskohtades on korraldatud vabatahtlike valve, kohati viiakse mune inkubaatorisse, et tagada nende turvalisus ja ka madalam haudumistemperatuur, mis säilitab emas- ja isasloomade õige suhte. Koorunud pojad viiakse turvaliselt merre – see hoiab ära röövloomade kohati massilise ründe mere poole kakerdavatele kilpkonnapoegadele.


Foto: Brian Gratwicke, CC BY-SA 2.0

Merikilpkonn Caretta caretta

Foto: Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0

Rohekilpkonn Chelonia mydas

Foto: Rabon David, U.S. Fish and Wildlife Service. Public domain

Nahkkilpkonn Dermochelys coriacea

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Must makaak

Macaca maura

IUCN
CITES

Kagu-Aasias Sulawesi saarel elab kuus makaagiliiki, kellest üks (tuttmakaak) on kriitilises seisundis ja neli ohualtid. Loodusmuuseumis näha olev must makaak on väljasuremisohus.

Tema asurkonna metsaelupaigad on suures osas hävitatud. Kuigi selle ahvi elujõuliseid populatsioone on säilinud ka neljal kaitsealal, on nende kogupindala on vaid 87 km2. Kokku arvatakse musti makaake looduses elavat vähem kui 2500 isendit. Selle liigi õnnetus on olla üks paljudest, kes tõhusamat kaitset vajavad ning kahjuks ei ela teda eriti neil aladel, mis on põnevamate ja silmatorkavamate liikide (näiteks tuttmakaagi) huvides seni kaitse alla võetud.

Sulawesi vihmametsi raiutakse väga intensiivselt ja musta makaaki ohustab kõige enam elupaikade kadu ja fragmenteerumine. Lisaks sellele püüavad kohalikud elanikud makaake nii lemmikloomadeks kui ka söögiks. Makaakide elualaks on praeguseks ajaks jäänud peamiselt karstialad, kus metsade raiumine on raskem, kuid karstialade lubjakivi kasutab üha rohkem tsemenditööstus.

Musti makaake suudaks päriselt aidata seniste kaitsealade laiendamine ning tsemendi tootmise lõpetamine karstiladel, kus ahvid elavad.


Foto: Janekvorik~commonswiki, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Tuttsifaka

Propithecus verreauxi

IUCN
CITES

Leemureid peetakse maailma üheks ohustatuimaks imetajaterühmaks. Nende elualaks on vaid Madagaskari metsad, millest aja jooksul on 80% paraku maha raiutud. Veidi üle 50 leemuriliigist on praeguseks 10 kriitilises seisundis, 7 väljasuremisohus ja 19 ohualtid. Madagaskari edelaosas elavate tuttsifakade asurkond on viimase poolesaja aasta jooksul vähenenud üle 50%, nende elupaikade pindala aga veelgi enam.

Tuttsifakade tuleviku teeb tumedaks neile sobivate metsade pindala jätkuv vähenemine ja metsade ökoloogilise seisundi halvenemine. Peamiselt kahaneb metsapindala alepõllunduse tõttu, kuid palju põletatakse ka sütt ja raiutakse tarbepuitu. Kliimamuutusest tingitud sagedased põuad halvendavad samuti sifakade toimetulekut. Ehkki kohalike elanike jaoks on sifakade küttimine tabu, salakütivad kaugemate hõimude liikmed mõnikord leemureid ka toiduks.

Ainus lootus on, et tuttsifakad suudavad ellu jääda viies rahvuspargis ja mitmel kaitselal, kus nad praegu levinud on.

Maapinnal "tantsusammul" kulgevad sifakad on turistide seas populaarsed

Foto: Ron Knight, CC BY-SA 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Välegibon

Hylobates agilis

IUCN
CITES

Gibonite perekonda kuulub 7 pikakäelist väiksemat ahviliiki ja kõik nad on väljasuremisohus. Sumatra saarel on välegiboni arvukus viimase poolesaja aasta jooksul rohkem kui poole võrra vähenenud. Seal arvatakse praegu elavat veidi vähem kui 4500 välegibonit. Veidi stabiilsemad populatsioonid on säilinud Malaisia poolsaarel ja Tais.

Välegibonit ohustavad intensiivsed metsaraied ning -tulekahjud ja eriti Sumatral ka looduslike metsakoosluste asendamine õlipalmi- ja kohvipuuistandikega. Välegiboneid püütakse ka lemmikloomadeks.

Välegibon on kõigis riikides, kus ta elab, seadusega kaitstud, ent see ei kindlusta tema säilimist liigina. Ka paljud rahvuspargid ei suuda gibonitele ebaseaduslike tegevuste eest ikkagi kaitset pakkuda. Suur osa kaitsealadest paikneb mägistel aladel, kus metsi praegu küll ei raiuta, kuid mis pole ka elupaigana välegibonite jaoks kõige sobivamad.

Videolink:
http://www.arkive.org/white-handed-gibbon/hylobates-lar/video-06a.html

Välegiboni lähedane sugulane laar (Hylobates lar) on laiemale levialale vaatamata äärmiselt ohustatud


Foto: Julielangford, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Orangutan

Pongo pygmaeus

IUCN
CITES

Kagu-Aasias Borneo saarel elav borneo orangutan on kriitiliselt ohustatud inimahv. Borneo orangutan jaguneb kolmeks alamliigiks, kõige halvem on saare kirdeosas elava alamliigi olukord. Ehkki praeguseks on Borneo metsades alles veel üle 50 tuhande orangutani, on kirde-orangutane vaid umbes 1500.

Orangutanid sigivad aeglaselt. Nende emasloomad saavad suguküpseks 17 aastaselt ja sünnitavad järglasi keskmiselt iga kaheksa aasta tagant. Borneo vihmamets on olnud neile piisavalt stabiilne elukeskkond ja looduslikke vaenlasi neil suurtel ja pikaealistel ahvidel praktiliselt pole. Kuid nende põlised kodumetsad ei ole enam stabiilsed ega turvalised.

Poole sajandiga on Borneo kaotanud üle poole oma vihmametsadest ja umbes samavõrra on vähenenud ka orangutanide hulk. Metsi on Borneol hävitatud hinnalise puidu saamiseks ja raadatud põllumaaks. Viimastel aastakümnetel on aga vihmametsa asemele hakatud rajama õlipalmiistandusi. Metsade raadamist saadavad hiiglaslikud metsatulekahjud, milles hukkub palju loomi. Arvatakse, et paarikümne lähima aasta jooksul hävitatakse Borneolt kõik vihmametsad, mis pole looduskaitse all. Kahjuks raiutakse kaitsealadelgi ebaseaduslikult metsa ning ka tulekahjude ega salaküttide eest pole need kaitstud.

Orangutanid on Borneo vihmametsade lipuliigina rahvusvahelise tähelepanu all ning loomaaedades on küllaltki suured tehispopulatsioonid. Siiamaani pole aga suudetud kõrvaldada põhilist ohtu – vihmametsade hävitamist.

Maailmaturu nõudlus odava ja mitmekesiste kasutusvõimalustega palmiõli järele hävitab kiiresti orangutanide elupaigad

Foto: David Arvidsson, CC BY 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Väikekiivi

Apteryx owenii

IUCN

Öise eluviisiga lennuvõimetud kiivid elavad ainult Uus-Meremaal. Kiivisid on viis liiki ning nende lähimad sugulased on samuti lennuvõimetud emu ja kaasuarid. Suhteliselt haruldase omadusena lindude seas on kiividel väga hästi arenenud haistmismeel, mida nad vajavad toidu – peamiselt väikeste selgrootute – leidmiseks pinnasest. Kiividel on võrreldes linnu enda kehamõõtmetega kõige suuremad munad maailmas – kui kiivi ise on umbes kodukana suurune, siis muna on neil kuus korda suurem kui kodukanal.

Enne Uus-Meremaa koloniseerimist eurooplaste poolt 19. sajandil oli väikekiivi levinud kõikjal sealsetel metsaaladel. Sisserändajate kaasa toodud kasside, koerte, tuhkrute ja teiste väikekiskjate, aga ka elupaikade kadumise ning jahipidamise tõttu kahanes nende arvukus kiiresti. Väikekiivide päästmiseks hakati neid introdutseerima Uus-Meremaa ranniku lähedastele väikesaartele, kus kiskjaid ei ela. Suurim väikekiivi asurkond ligikaudu 1200 isendiga asub tänapäeval 20 ruutkilomeetri suurusel Kapiti saarel, kuhu juba 1912. aastal viidi vaid viis lindu. Erinevatel Uus-Meremaa ranniku lähedastel väikesaartel elab kokku umbes 1700 väikekiivit.

Väikekiivi kõrval on eksponeeritud pruunkiivi (Apteryx australis), kes on väikekiivist kümme korda arvukam ja laiemal alal levinud (elab ka Uus-Meremaa Lõunasaare edelaosas), kuid kiskjate tõttu on tema arvukus siiski langemas.
(M. Ots)


Foto: Goudron92, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Võõrliikide sissetung

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Kvoll

Dasyurus viverrinus

IUCN

Kuue liigiga kvolli perekond on ühed vähestest kukkurloomadest, kellest on evolutsiooni käigus arenenud kiskjad. Nad on noore kassi suurused ööloomad, kellele saabki sageli saatuslikuks konkurentsisuhe kodukassidega. Kõikide kvolliliikide arvukus looduses on vähenemas. Kvoll on välja surnud oma endisel elualal Austraalia mandri kaguosas, kuid säilinud Tasmaanias, kus ta asurkond arvatakse olevat viimase 10 aasta jooksul ligi poole võrra kahanenud.

Kvollile said Austraalia mandril saatuslikuks haigused (tõenäoliselt toksoplasmoos), rebased, kassid ning elupaikade kadumine. Tasmaanias peetakse kvolli praeguse arvukuse vähenemise peamisteks põhjusteks kliimamuutuse ilminguid – pikki ja sagenevaid põudu. 1990. aastate lõpul jõusid Tasmaaniasse ka rebased, kes on seal kuulutatud lindpriiks ja pole oma vähese arvukuse tõttu jõudnud veel Tasmaania looduses parandamatut kahju teha.

Nii kvolli kui ka paljude teiste Tasmaania endeemsete ja ohustatud loomade seisukohalt on kõige olulisem rebastest täielikult lahti saada. Kvolle kasvatatakse ka tehistingimustes ja isegi lemmikloomadena, seega on nende arvukuse edasise vähenemise korral võimalik neid sobivatesse elupaikadesse taasasustada. Seda üritatakse praegu teha ka ühel kaitsealal mandri-Austraalias.


Foto: Michael Barritt & Karen May, CC BY-SA 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Võõrliikide sissetung

Kliimamuutus

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Soomusloom e. pangoliin

perekond Manis

IUCN
CITES

Pangoliinid on kohmakad loomad, kes välimuselt meenutavad enam reptiili kui imetajat. Pangoliine on kerge püüda, kuid vaenlaste eest peaks neid katma tugev soomusrüü. Ometi on sellest vähe abi olnud – kõik maailma 8 pangoliini- ehk soomusloomaliiki on inimese tegevuse tõttu sattunud väljasuremisohtu.

Kõrvuk-soomusloom (Manis pentadactyla) on äärmiselt ohustatud kogu oma levikualal: Lõuna-Hiinas, Indohiina põhjaosas, Põhja-Indias, Nepaalis, Bhutanis, Bangladeshis ja Myanmaris, jaava soomusloom (Manis javanica) Indo-Hiinas, Malaisias ja Indoneesias. Pangoliinid on elupaiga suhtes suhteliselt vähenõudlikud, elavad väga mitmesugustel metsaaladel ning on varem olnud küllaltki arvukad. Nende peidulise ööeluviisiga loomade arvukus on aga tänaseks kõikjal langenud nii madalale, et seda on raske täpselt hinnatagi. Igal juhul on pangoliinid muutunud äärmiselt haruldaseks Hiinas ja selle lähinaabruses ja vaid veidi lootusrikkam on nende populatsioonide seisund, mis jäävad Hiinast kaugemale.

Pangoliine salakütitakse armutult, sest soomusloomade soomused on hinnatud arstim hiina meditsiinis. Pangoliini hõrku liha peetakse nii Hiinas kui ka Vietnamis luksusroaks ja seda süüakse meelsasti ka kõigis teistes riikides, kus ta on levinud. Mida vähemaks jääb pangoliine, seda suuremaks muutub nõudlus nende järele mustal turul. Soomusloomad on küllaltki vastupidavad ning salakütid toimetavad neid elusaina pikkade vahemaade taha ülesostjateni.

Pangoliinid on seadusega kaitstud kõigis riikides, kus nad elavad, samuti on Washingtoni konventsiooniga (CITES) keelatud riikidevaheline kauplemine nendega. Kahjuks pole keelatud pangoliini soomustega kauplemine Hiina apteekides, mis väidetavast toimub vanade varude arvelt. Siiski on Hiina praegu korraldamas pangoliinisoomuste varude arvelevõttu.

Jaava soomuslooma kaitse Vietnamis on raske töö

Foto: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters,
CC BY-SA 2.0

Kõrvuk-soomusloom Manis pentadactyla

Foto: Piekfrosch, CC BY-SA 3.0

Jaava soomusloom Manis javanica

Kõrvuk-soomuslooma levik

Jaava soomuslooma levik

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Euroopa naarits

Mustela lutreola

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Euroopa naarits, kes oli kunagi levinud kogu Euroopas Hispaaniast Uurali mägedeni, on praeguseks peaaegu kõikjal välja surnud. Alles on vaid väikesed asurkonnad Hispaanias, Rumeenias, Ukrainas, Venemaal, Prantsusmaal ja Eestis Hiiumaal.

Naaritsaid on läbi aegade kütitud karusnaha pärast, kuid kindlasti oli nende kadumisel oluline roll elupaikade halvenemisel – kraavitamisel, kuivendamisel, ojade õgvendamisel ja veereostusel. Saatuslikuks sai naaritsale konkurents ameerika naaritsa ehk mingiga, kes karusloomakasvandustest loodusesse pääses. Ka Eesti loodusest jõudis naarits kaduda.

Selleks, et viimaseid Eesti naaritsaid elus hoida, püüti viimased isendid 1990. aastatel metsajõgedelt kinni ja viidi Tallinna loomaaeda. Püütud loomadega pandi alus tehispopulatsioonile, et selle kosudes looduslik asurkond taastada. Euroopa naaritsad asustati 2000. aastal Hiiumaale, kust enne seda kõik mingid välja püüti. Kuigi tehispopulatsioonist pärit naaritsatel napib oskusi looduses toime tulemiseks, on saarele asustatud naaritsad tasapisi õppinud talve üle elama ja hakanud looduses sigima. Naaritsatega plaanitakse asustada ka Saaremaa.Euroopa naarits on tunnistatud äärmiselt ohustatud liigiks, kelle päästmiseks tehakse ulatuslikku rahvusvahelist koostööd.

Videolink:
etv.err.ee/v/elusaated/osoon/videod/...


Foto: Tiit Maran

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Võõrliikide sissetung

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Binturong

Arctictis binturong

IUCN
CITES

Kagu-Aasia metsade veidrat “kasskaru” binturongi, kes kasutab puudel ronides oma pikka haardsaba peaaegu sama osavalt nagu jäsemeid, peeti kunagi üsna tavaliseks loomaks. Enam ta seda ei ole – binturong on juba peaaegu välja surnud Vietnamis ja Hiinas ning ta arvukus on väga tugevasti vähenenud ka teistes levila riikides. Binturongi peetakse Kagu-Aasia metsade üheks võtmeliigiks, sest mitmete taimede seemned peavad edukaks idanemiseks läbima selle looma seedekulgla – näiteks üks liaanina kasvav viigipuu ei hakkagi ilma säärase protseduurita idanema.

Binturonge kasutatakse Sumatral mõnikord maailma kalleima kohvi, kopi luwak´i valmistamiseks. (Peamine gurmeekohvi meister on ikkagi palmitsiibet, kelle soolestikku läbides saavad kohvioad oma tunnustatud maitse). Kui binturonge ongi mingil määral kohvi maitse parandamiseks puuridesse pistetud, ei kaalu see üle tõsiasja, et neid kütitakse ka söömiseks. Ja seegi mure kahvatub tõsiasja ees, et Kagu-Aasia metsi hävitatakse armutult.

Binturongil võiks olla kõige parimad väljavaated allesjäämiseks erinevate riikide rahvusparkides, sest metsadest, mida inimesed kasutavad, kipub ta ühel või teisel põhjusel lõplikult kaduma. Siiamaani pole binturong aga rahvusparkide loomisel looduskaitsjate murelapseks olnud. Olemasolevaid kaitsealasid tuleks täiendada just sellele liigile sobivate aladega. Vaid India on palunud kanda binturongi CITESi III lisasse.

Lühiülevaade binturongi eluviisist

Foto: Tassilo Rau, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Tiiger

Panthera tigris

IUCN
CITES

Tiiger elas kunagi Euraasia idapoolses osas väga laial maa-alal Mustast merest India ookeanini ja leviala idaosas Kolõmast Sumatrani. Veidi rohkem kui saja aasta jooksul on tiigrid kaotanud 93% oma kunagisest elualast. Triibulised kassid on kadunud Lääne- ja Kesk-Aasiast, Jaava ja Bali saarelt ning suurtelt aladelt Kagu-, Ida- ja Lõuna-Aasiast. Praeguseks on tiiger hinnatud väljasuremisohus olevaks liigiks ning tema kuuest järelejäänud alamliigist üks, lõuna-hiina tiiger kuulub maailma 10 enim ohustatud imetajaliigi hulka. Kõikide tiigri alamliikide arvukust hinnati 2016. aastal 3 890 isendile, mida on mõnevõrra rohkem kui käesoleva aastatuhande alguses, kuid ikkagi väga vähe võrreldes 20. sajandi algusega, mil tiigreid arvati looduses elavat umbes 100 000.

Tiigreid ohustavad kõige enam elupaikade kadumine ja salaküttimine. Suure tippkiskjana vajab tiiger väga suurt territooriumi. Aasia kasvav rahvastik hõivab üha kiiremini tiigrite allesjäänud elupaiku ning piirab üha tihedama ringina ka neid alasid, kus tiigrit kaitstakse. Põlluharijate ja tiigri konfliktid, milles saab surma nii kariloomi, inimesi kui tiigreid, on sagedased. Tiigriga lähestikku elavate inimeste seas on see tippkiskja kardetud ja vihatud ning oma lähedaste surma eest püütakse sageli kätte maksta. Ehkki tiigri kehaosade müük on keelatud nii Hiina kui ka teiste Aasia riikide apteekides, on neid Aasia traditsioonilises meditsiinis peetud maagilise jõuga ravimiteks, muu hulgas hinnatakse neid valuvaigistite ja afrodisiakumidena. Seetõttu on tiigri kuivatatud tükid mustal turul väga kallid ning see toidab endiselt nii salaküttimist kui ka illegaalset rahvusvahelist kauplemist tiigri nahkade, sapipõie, südame, küünte ja teiste kehaosadega.

Tiiger on rahvusvahelise looduskaitse üks lipuliike, paljude Aasia rahvaste mütoloogias on ta peaaegu üleloomulik olend. Seetõttu ollakse tiigri kaitseks valmis tegema palju ja kõikides oma elualale jäävates riikides on ta range kaitse all. Mitmed Aasia riigid on seadnud tiigri kaitsel ambitsioonikaid eesmärke ja saavutanud praeguseks teatud edu. Ehkki kauplemine tiigrite kehaosadega on (väga rangelt piiritletud eranditega) keelatud ja karmilt karistatav, eksisteerib must turg edasi.

Video tiigrite ohustatusest


Video bengaali tiigrite kaitsest

Foto: Paul Mannix, CC BY-SA 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Loomulike põhjuste võimendumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Meelindlane Xanthomyza phrygia

Xanthomyza (Anthochaera) phrygia

IUCN

Värvuliste hulka kuuluvad Austraalias ja Okeaanias levinud meelindlased (Meliphagidae) toituvad peamiselt nektarist, puuviljadest ning väikestest putukatest. Meelindlane Xanthomyza phrygia, kellele eestikeelset nimetust ei ole veel antud, oli 19. sajandil Kagu-Austraalias tavaline liik. Tänaseks on tema arvukus langenud kriitilise piirini – vaid veel vähestes kohtades elutseb kokku kuni 1000 isendit.

Xanthomyza phrygia arvukuse languse peamiseks põhjuseks on elupaikade kadumine ning fragmenteerumine: kultuurmaastikeks on muudetud ligikaudu 75% temale sobivatest metsaaladest ning veel säilinud metsadest on välja raiutud vanad, toitumiseks vajalikud puud.
(Tekst: M. Ots)


Foto: Derek Keats, CC BY-SA 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Tamaulipase amatsoonpapagoi

Amazona viridigenalis

IUCN
CITES

See amatsoonpapagoi elab Kirde-Mehhiko mägede Atlandi-poolsete nõlvade galeriimetsades, millest 80% on raadatud põllumaadeks. 1970. ja 1980. aastatel püüti ja viidi USA-sse lemmiklindudeks seaduslikult kümneid tuhandeid linde, praegu jätkub illegaalne eksport. Linnud surevad sageli püüdmise ja transpordi käigus. Tema loodusliku populatsiooni arvukuseks hinnati 1990-ndate alguses 3000–6500 isendit.

Tamaulipase amatsoonpapagoid ohustavad jätkuvalt galeriimetsade fragmenteerumine ja illegaalne püük.

Mõnevõrra paremini on amatsoonpapagoid kaitstud El Cielo ja Sierra Gorda biosfäärikaitsealadel, kuid seal elab väga vähe linde. Liiki paljundavad tehistingimustes mitmed maailma loomaaiad.


Foto: Glandauer/Roger Moore, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Hõlmikpuu

Ginko biloba

IUCN

Hõlmikpuud nimetatakse elusaks fossiiliks – teda peetakse dinosauruste ajal elanud liigiks. Tema vanimad leitud kivistisest on pärit Permi ajastust (täpsemalt 270 miljonit aastat tagasi). Hõlmikpuu arvati olevat oma viimases looduslikus kasvukohas Hiinas välja surnud, kuid ta oli "kodustatud" munkade poolt, kes teda kloostrite juures edasi kasvatasid. Praegu on hõlmikpuu hinnatud ravimtaime ja ilupuuna levinud paljudes maailma aedades ja parkides. Zhejiangi provintsi mägedes on leitud ka taas kaks väikest ala, kus puud kasvavad, kuid pole lõplikult selge, kas need on seal looduslikult või munkade istutatult.

Arvestades hõlmikpuu erandlikku seisundit võib teoreetiliselt ohustatuiks pidada üksnes Zhejiangi provintsis "looduslikult" kasvavaid puid, mis võivad ohtu sattuda üksnes erakordsetel asjaoludel.

Arvatavatel looduslikel kasvukohtadel on moodustatud kaitsealad. Ilu- ja ravimtaimena kasvatatakse hõlmikpuud aga maailmas palju – neid kasvab ka Eestis.


Foto: PawełMM, CC BY-SA 3.0

Kaduvate liikide kannul

Kuldking

Cypripedium calceolus

IUCN
CITES
Levib Eestis
Kaitsealune

Kuldking ei kuulu oma suure levila kõikides osades kaugeltki ohustatud taimeliikide hulka, kuid tema käekäik mitmetes Lääne-Euroopa riikides räägib sellest, et teda on kerge kaotada. Inglismaal näiteks kuulutati kunagi suhteliselt tavaline kuldking väljasurnuks juba 1917. aastal, kuid siis leiti üks kasvukoht Lancashire´i golfiväljakult. Seal on kuldkingad kõiki ohte trotsides kasvanud juba üle saja aasta. Kaitseks kollektsionääride eest on nad mõnikord olnud ümbritsetud lukustatud puuriga, neid on kuude kaupa ööpäevaringselt valvanud vabatahtlikud valvurid. Praegu ümbritseb neid valvekaameratega turvatara ja politsei hoiab neil pidevalt silma peal. Kuldkinga õitseajal lubatakse huvilisi kokkulepitud aegadel turvaeskordi saatel lilli vaatama.

Eestis pole kuldking haruldane kuid ka kaugeltki mitte igapäevane taim – seda lubjalembest iludust kohtab meil märksa sagedamini kui naabermaades Soomes või Lätis. Kasvamiseks poolvarju vajava taimena ilmub ta metsades nähtavale häiludes, kuid peidab end pärast puuvõrade kokkukasvamist taas. Puisniidud on pakkunud kuldkingale ilmselt kõige soodsamat elupaika, paraku on suurem osa neist tänapäeval umbe kasvanud. Nagu paljudele käpalistele omane, suudab kuldking ebasoodsates valgustingimustes päris pikalt vegeteerida ja talle sobivaid valgusolusid oodata. Lageraied ja lausaline karjatamine lõpetavad aga kuldkinga eluvõimaluse.

Lääne-Euroopas said viimastele kuldkingadele sageli saatuslikuks kollektsionäärid, kes käpalised oma aeda ümber istutasid.

Kord kadunud kuldkingade asurkondi on raske taastada, sest paljudele käpalistele omaselt talub kuldking halvasti ümberistutamist looduslikesse elupaikadesse, kus stressis taimed ei pea vastu teiste taimede konkurentsile.

Eestis tehtud video näitab, kuidas liivamesilased tolmeldavad kuldkingi

Foto: Rein Kuresoo

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Stepi-händpart

Oxyura leucocephala

IUCN
CITES

Stepi-händpart, kelle isaslinnul on hundsulestikus silmatorkav helesinine nokk, eelistab elupaigana rohke kaldataimestikuga madalaid järvesid. Tema peamine pesitsusala ulatub Kesk-Aasias Kaspia merest Mongoolianini, kuid lokaalsed asurkonnad asuvad ka Vahemeremaades, näiteks Hispaanias, Marokos, Tuneesias ja Türgis. Kui 20. sajandi alguses oli stepi-händpardi arvukus kogu levila ulatuses tõenäoliselt üle 100 000 isendi, siis 1990. aastateks oli see langenud 20 000 ning praeguseks umbes 10 000 linnuni.

Peamiseks stepi-händpardi arvukuse languse põhjuseks on olnud elupaikade kadumine – näiteks Kesk-Aasias on 20. sajandil kuivendatud ligikaudu 50% stepi-händpardi pesitsusaladest. Suurimaks ohuks linnule on alates 1950-ndatest aastatest olnud aga hoopis segunemine invasiivse võõrliigi valgepõsk-händpardiga. Põhja-Ameerikast pärit valgepõsk-händpart (Oxyura jamaicensis) toodi 20. sajandi keskel Briti saartele, kust ta levis mitmele poole Euroopasse. Invasiivse valgepõsk-händpardi isaslinnud on stepi-händpardi isaslindudest domineerivamad ning stepi-händpardi emaslindudega paaritudes edukamad. Just hübridiseerumise tõttu on geneetiliselt puhas stepi-händpardi liik kadumas.
(M. Ots)


Foto: Dick Daniels (http://carolinabirds.org/), CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Võõrliikide sissetung

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Metsis

Tetrao urogallus

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Suur ja majesteetlik metsis on levinud väga suurel alal Euraasia okasmetsades. Liigina teda veel globaalselt ohustatuks ei peeta. Samas on see jahimeeste kunagine vapilind mitmetes Euroopa riikides välja surnud ning enamikus levikuriikides ta arvukus kahaneb. Nii on läinud ka Eestis – vaatamata sellele, et metsisejahti ei peeta meil juba üle poole sajandi ja suurem osa metsise mängupaikadest on meil rangelt kaitstud, langeb ta arvukus järjepidevalt. Metsis elab peamiselt vanades rabamännikutes ja vajab suurt eluruumi. Pesitsemiseks on tal tarvis häid mustikametsi, milles peaks leiduma ka piisavalt sipelgapesi. Metsise mängupaigad püsivad aastakümneid samades kohtades. Aastatel 1970–2000 teada olnud metsise mängupaikadest on aga tänaseks hävinud kolmandik. Praegu arvatakse meil metsisemänge külastavat 1100–1200 kukke.

Suurimateks ohtudeks metsistele peetakse elupaikade killustumist ja kiskjaid (sh võõrliiki kährikkoera ja maas pesitsevate lindude mune ja poegi söövat metssiga, kelle arvukus oli hiljuti oli massiivse lisasöötmise tõttu väga kõrge). Metsakuivenduse tagajärjel on metsiste elupaikade kvaliteet langenud ning tänapäevane metsandus halvendab neid veelgi. Üsna paikse linnuna jääb metsis elupaikade killustumisel isolatsiooni, ühe mängupaigaga seotud lindude arv väheneb elupaiga halvenedes ja lõpuks mäng hääbub.

Metsise mängupaigad on meil kaitstud püsielupaikadena, kuid need ei kaitse kogu metsise eluruumi. Metsise tõhusamaks kaitseks on tarvis kaitsta piisavalt suuri metsaalasid – nagu näiteks olemasolev Soomaa rahvuspark ja Alam-Pedja looduskaitseala. Kindlasti on tarvis ohjata ka kährikkoera ja metssea arvukust ja planeerida metsaraieid selle linnu vajadusi arvestades.

Miks metsised “hulluks” lähevad? Ilmselt on selleks mitmeid põhjuseid, kuid arvatakse, et metsise elupaikade halvenedes muutuvad osad linnud mängudes "liigseiks" ja elavad oma frustratsiooni välja inimesi, autosid jms rünnates

Foto: Rein Kuresoo

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Loomulike põhjuste võimendumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Helekoovitaja

Numenius tenuirostris

IUCN
CITES

Helekoovitaja kohta ei ole kunagi väga palju teatud. Veel 20. sajandil nähti teda regulaarselt, ehkki vähearvukalt talvitumas Vahemere piirkonnas. Pesitsemas leiti teda viimati 1924. aastal Siberist Omski oblastist. Alates eelmise sajandi keskpaigast on helekoovitajaid ebaregulaarselt kohatud talvitusaladel ning vaatlused on jäänud üha harvemaks. Ehkki helekoovitaja teateid on ka eelmisest kümnendist, pärineb viimane kinnitatud vaatlus 2001. aastast Ungarist. Kuna helekoovitajaid on varemgi pärast pikemat pausi kusagil taas kohatud, siis on liigi staatus endiselt “kriitilises seisundis”, kuigi vägagi tõenäoliselt on helekoovitaja praeguseks välja surnud.

Helekoovitaja kadumise peamisteks põhjusteks peetakse elupaikade kadumist rändeteedel ja talvitusaladel ning jahti.

Teadmatus helekoovitaja pesitsus- ja talvitusaladest ning rändeteedest ei ole võimaldanud selle liigi kaitseks praktiliselt midagi ette võtta.


Foto: Aavo Kaine, TÜ loodusmuuseum

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Niidurüdi

Calidris alpina schinzii

Levib Eestis
Kaitsealune

Niidurüdi on Eestist massiliselt läbirändava soorüdi (Calidris alpina) ohustatud alamliik. Kunagi mitte väga ammu on sellest Kõrg-Arktikas pesitsevast kahlajaliigist eraldunud seltskond linde, kes on kohastunud pesitsema Läänemere-äärsetel rannaniitudel. Eesti rannaniitudel pesitseb praegu vaid veidi üle 100 paari niidurüdisid. Lisaks elutseb niidurüdi ka Lääne-Eesti rabaälvestikel, kokku pesitseb Eestis hinnanguliselt 180–230 paari niidurüdisid.

Niidurüdi kaotas pesitsemivõimaluse suurel osal meie rannaniitudest 1990. aastatel, mil suurte piimakarjade pidamine poollooduslikel rohumaadel muutus majanduslikult mõttetuks ning ulatuslikud rannaniidualad kattusid roostike, kadakate või võsaga. Rüdile sobib pesitsuspaigaks rannaniit, mille taimestiku on kariloomad suures osas söönud golfimuruna madalaks. Toitu otsivale rüdile on olulised ka veiste poolt rannale sõtkutud lombid. Läänemere läänepoolsetes riikides jäi kariloomade arv rannaniitudel 20. sajandi lõpuks samuti väiksemaks, kui rüdile soodus. Lisaks sellele ohustavad niidurüdi ja teisi maas pesitsevaid linnuliike kogu leviala ulatuses ka väikekiskjad (mink, kährikkoer, rebane, kass) ning vareslased.

Eestis on niidurüdi kaitseks kinnitatud kaitsekorralduskava, mis näeb ette korraliku karjatuskoormuse tagamise rannaniitudel. Mitmete rahvusvaheliste projektidega on sisse toodud hulgaliselt lihaveiseid, et tagada rüdile pesitsemisala loomiseks ja säilitamiseks sobiv karjatuskoormus.


Foto: Uku Paal

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Stepikiivitaja

Vanellus gregarius

IUCN

Veel 20. sajandi keskel oli stepikiivitaja tavaline pesitseja Kesk-Aasia ning Ukraina ja Lõuna-Venemaa steppides. Viimastel kümnenditel on tema arvukus aga üle 90% kahanenud ning praeguseks pesitseb neid Kasahstani steppides vaid umbes 5000 paari. Talvitab stepikiivitaja peamiselt Aafrikas Sudaanis ning Aasias Pakistanis ja Indias.

Stepikiivitaja on viimase poole sajandi jooksul osutunud kõige kiiremini langeva arvukusega kahlajaliigiks. Kui eelmisel sajandil oli arvukuse languse peamiseks põhjuseks pesitsusalade kadumine – ulatuslikud stepialad muudeti põllumajandusmaaks, siis praegu on suurimaks ohuteguriks tõenäoliselt aga jahipidamine rändeteel ja talvitusaladel.

Ehkki stepikiivitaja on Põhja- ja Lääne-Euroopas väga haruldane eksikülaline, kohati teda 2010. aasta juunis ka Eestis Pärnumaal Vändra lähistel.
(M. Ots)


Foto: Cks3976 , CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Jõevähk e. laiasõraline vähk

Astacus astacus

IUCN
Levib Eestis

Jõevähk oli kunagi Eesti veekogudes väga arvukas. Näiteks Kuremaa järvest püüti ainuüksi 1909. aastal ekspordiks 430 000 jõevähki. Vähirikkaid järvi oli meil sel ajal palju ja öine vähipüük kuulus peaaegu kohustuslikult kõigi loodusromantikute suvelõpuelamuste hulka.

Jõevähil läheb üha halvemini. Ameerika päritolu seenhaigus vähikatk jõudis Eesti vähke tapma juba 1896. aastal. Vähikatku kannavad edasi nakatunud püügivahendeid kasutavad vähipüüdjad, kuid ka ühest veekogust teise sattuvad elusolendid. Kuni viimase ajani olid Saaremaa lubjarikkad veekogud Eesti vähkidele turvaliseks kantsiks, kuid 2006. aastal jõudis vähikatk ka sinna. Lisaks vähikatkule ohustab vähke teinegi seenhaigus – lapihaigus ning portselanhaigus, mille tekitaja on ainurakne.

Meie naabermaade – Läti, Leedu ja Soome jõgedesse on sisse toodud kitsasõralist vähki, sest arvati, et ta peab vähikatkule paremini vastu. Ehkki see lootus sugugi paika ei pea, võib see Kaspia valgalalt pärit võõrliik meilegi levida. 1959. aastal toodi Rootsi ja veidi hiljem Soome sisse signaalvähk, kes on pärit Põhja-Ameerika lääneosast. Signaalvähki hakati kasvatama ka vähikasvandustes, kus ta osutuski kõikidest võimalikest parasvöötme vähiliikidest kõige elujõulisemaks ja majanduslikult perspektiivikamaks. Nii levis signaalvähk üle kogu Euroopa. Kui 2006. aastal avastati signaalvähk ka Norras, jäi Eesti viimaseks riigiks Euroopas, kuhu ta teadaolevalt veel ei olnud jõudnud. 2008. aastal purunes lootus, et Eesti ja eriti Saaremaa võiksid jääda jõevähi viimasteks turvalisteks elualadeks. Peale Riksu oja Saaremaal, kust signaalvähid esimesena leiti, on neid nüüd püütud muudestki Eesti veekogudest. Soome ja Rootsi lõunaosas on signaalvähk jõudnud jõevähi juba täielikult välja tõrjuda. Signaalvähk on jõevähist agressiivsem, ta võib jõevähiga paarituda, kuid järglaskond jääb sellisel juhul sündimata. Jõevähke ei soosi ka veekeskkonnas toimunud üldised muutused – reostumine ja eutrofeerumine.

Jõevähi kaitseks on looduskaitseseadusega keelatud Eestisse sisse tuua elusat signaalvähki, kitsasõralist vähki ja ogapõskset vähki. Haiguste tõttu, millest eelpool on loetletud kõigest tapvaimad, ei tohiks ühest veekogust teise viia ühtki vähki, kala ega muud veelooma. Jõgedesse ja järvedesse, kust vähid on kadunud, asustatakse jõudumööda noori vähke (NB seda võivad teha vaid selleks volitatud inimesed!). Asustamismaterjali saadakse kontrollitud vähikasvandustest Härjanurmes Jõgevamaal, Sõmerpalus Võrumaal ja mitmest kohast Saaremaal.


Foto: H. Zell, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Võõrliikide sissetung

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Mustlaik-apollo

Parnassius mnemosyne

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Mustlaik-apollol on palju alamliike, mõned neist on üsna vähearvukad. Eestis on kirjeldatud mustlaik-apollo kaks endeemset alamliiki Parnassius mnemosyne osiliensis Saaremaalt ja Parnassius mnemosyne estonica Eesti idaosast. Esimene neist arvatakse olevat praeguseks välja surnud, teine aga on oma algset levilat laiendanud. Mustlaik-apollo Euroopa asurkonna Kesk- ja Põhja-Euroopa osas on selle liblika arvukus viimastel aastakümnetel oluliselt vähenenud.

Selle liigi röövikute toidutaimeks on harilik lõokannus, mis kasvab väikeste laigukestena pool-looduslikel niitudel. Huvitav on see, et apollo valmikute koorumise ja lendluse ajal on lõokannuste maapealsed osad juba maatasa kärbunud ja emasliblikas peab lõhna järgi munema nende kasvukohta. Tavaliselt on sellised keerukavõitu ökoloogiaga liigid ka kergesti haavatavad. Peamiseks ohuks mustlaik-apollodele peetakse siiski pool-looduslike rohumaade kadumist – st nii nende kinnikasvamist kui ka niitude majandamise intensiivistumist. Alamliike, kelle arvukus muutub liialt väikeseks, hakkab ohustama ka kollektsioneerimine.

Mustlaik-apollo on Euroopas kaitstud Euroopa loodusdirektiivi 4. ja Berni konventsiooni 2. lisaga. Looduskaitse all on ta ka paljudes Euroopa riikides, sh Eestis.

Mustlaik-apollo seisund ja kaitse Eestis

Foto: Algirdas, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Linnutiib

perekond Ornithoptera

CITES

Mitmeid päevaliblikaid perekonnast Ornithoptera (linnutiivad) ohustab kollektsioneerimine ja elupaikade kadu. Näiteks liik Ornithoptera croesus on väljasuremisohus, Ornithoptera rotschildi ohualdis. Mõlemal liigil on mitmeid alamliike, kelle ohustatuse aste on erinev.

Kaunid eksootilised putukad on läbi aegade olnud kollektsionääride huviobjektiks. Reeglina ei ole liblikate kogumisest tulenev oht nii suur, et see võiks liigile saatuslikuks saada. Indoneesias, kus linnutiivad elavad, lähtub märksa suurem oht nii linnutiibadele kui ka paljudele teistele liikidele ikkagi metsade raiumisest. Mingi liigi haruldamaks muutudes tõuseb aga ka eksemplaride hind liblikaturul ning liiki hakatakse loodusest intensiivsemalt püüdma. Kuna erinevate riikide tolliametnikelt ei saa oodata süvateadmisi entomoloogias, on osad putukad kantud perekondade kaupa CITESi lisadesse. TÜ loodusmuuseumis eksponeeritavad linnutiivad on saadud Tallinna lennujaamast, kus toll need soojamaareisilt tagasi jõudnud turistilt konfiskeeris.

CITESi II lisasse on kantud ka terve perekond linnutiivad. Esialagu on rahvusvahelise kauplemise piiramine olulisim asi, mida linnutiibade kaitseks teha saab.


Foto: Bernard Dupont, CC BY-SA 2.0

Ornithoptera croesus lydius

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Nõmme-tähniksinitiib

Maculinea arion

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Nõmme-tähniksinitiib on Euroopas kõikjal väheneva arvukusega liik. Selle liblikaliigi levik on katkendlik ja tal on rohkesti alamliike.

Maailma 18 000 liblikaliigi seas pole teist nii veidra arengutsükliga liiki kui nõmme-tähniksinitiib ja mõned tema lähisugulased. Mitmetel teistelgi sinitiiblaste liikide röövikutel on mutualistlikud suhted sipelgatega, kes ei söö neid ära, vaid kaitsevad ja isegi toidavad liblikaröövikuid magusa nõre eest, mida nood eritavad. Nõmme-sinitiiva valmik (kelle elu kestab vaid viis päeva) muneb nõmm-liivatee lehtedele ning ta röövik toitub esialgu taime õisikus. Kasvanud veidi suuremaks, laskub ta maapinnale, eritab kehapinnale magusaid nõresid ja jääb sipelgat ootama. Kuid magus suutäis sipelgate jaoks pole kaugeltki kogu tema arsenal – tähniksinitiib on “häkkinud” sipelgate suhtlemisvahendite keemilisse maailma ja suudab eritada lõhnu, millel on sipelgamaailmas kindel tähendus. Igatahes hakkab palurautsik Myrmica sabuleti pidama liblikaröövikut oma vastseks ja viib ta "pessa tagasi". Sipelgapesas hakkab röövik toituma sipelgatest ja nende vastsetest. Röövik nukkub sipelgapesas alles kevadel. Selleks, et liblikad teda nukustaadiumis nahka ei paneks, laseb liblikas nuku sees kuuldavale samasuguseid helisid, nagu seda teevad sipelgavastsed. Vastkoorunud liblika eskordivad keemilist “ajupesu” saanud sipelgad pesast välja ja valvavad teda seni, kuni liblikas tiivad kuivatab ja lendu tõuseb.

Keerulise ökoloogiaga nõmme-tähniksinitiib on elutingimuste muutuste suhtes äärmiselt tundlik. Ta võib parasiteerida lisaks palurautsikule teistegi rautsikute pesades, aga nende keemilist “keelt” valdab ta märksa halvemini ja ta röövik süüakse enamasti ära. Liiga väikeses palurautsikute pesas jääb ta nälga ja sureb (niikuinii põhjustab rautsikupesas parasiteeriv sinitiib pesakonna hääbumise). Ja mõistagi on oluline, et ta elupaik – nõmmemännik, alles püsiks.

Nõmme-tähniksinitiib on kantud Berni konventsiooni II lisasse. Ainult selle liigi põhjalik tundmaõppimine on võimaldanud päästa ja taasasustada mitmeid populatsioone Kagu-Inglismaal. Eestiski oleks vaja täpsustada selle liigi bioloogiat ja elukohanõudlusi, milles näib lisaks kõigele olevat ka mitmeid geograafilisi nüansse.


Foto: PJC&Co, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Loomulike põhjuste võimendumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Suur-mosaiikliblikas

Euphydryas maturna

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Arvatakse, et Euroopas on suur-mosaiigiliblika arvukus vähenenud viimase kümne aasta jooksul ligi 30%, ta on välja surnud Belgias ja Luksemburgis ja elab Euroopas enamasti väikeste ohustatud populatsioonidena. Sarnaselt selle liigiga on Euroopas taandumas ka teelehe-mosaiikliblikas, kes elab samuti Eestis.

Suur-mosaiikliblikas elab väikeste populatsioonidena metsades, kus leidub väikeseid raiestikke saare ja haava järelkasvuga. Võimalik, et talle sobis praegusest maakasutusest enam meie esiisade-aegne talumajandus, s.h loomade karjatamine metsas. Intensiivselt majandatavates metsades püütakse haavast lahti saada ja saare arvukus on vähenemas seenhaiguse (saaresurm) tõttu.

Suur-mosaiikliblikas on Euroopas kaitstud Euroopa loodusdirektiivi 2. ja 4. ning Berni konventsiooni 2. lisaga. Neis Euroopa riikides, kus ta elab, on ta looduskaitse all. Suurem osa Euroopas elavatest populatsioonidest asuvad kaitse- või hoiualadel (Eestis on siiski ka mitmeid leiupaiku, mis pole kaitse all), kus kooslust liblikatele sobivalt kujundatakse.


Foto: Tero Laakso, CC BY-SA 2.0

Suur-mosaiikliblikas Euphydryas maturna

Foto: Didier Descouens, CC BY-SA 4.0

Teelehe-mosaiikliblikas Euphydryas aurinia

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Saiga

Saiga tatarica

IUCN
CITES

Saiga oli kunagi väga arvukas antiloop kogu Euroopa stepivööndis ja poolkõrbetes Karpaatide ja Kaukasuse nõlvadelt kuni Džungaaria ja Mongooliani. Ukraina steppidest, kuhu loodusmuuseumi stepi-dioraam ta paigutab, suri saiga välja juba 19. sajandi lõpul. Tänaseks on saigast saanud kriitilises seisundis liik, kelle arvukus on vähenenud 1970. aastatest alates ligi 95%. Kui toona arvati saigade koguarvukuseks tublisti üle miljoni looma, siis tänapäevaks on see kahanenud 50 000 isendini. Saiga kahest alamliigist on eriti halvas olukorras mongoolia saiga, keda pole enam järel tuhandetki looma. Saiga põhiliik on elab kolme populatsioonina Kasahstanis ja ühe populatsioonina Kalmõkkias Venemaal.

Saiga arvukust on oluliselt vähendanud steppide ülesharimine. Liigina saab ta hakkama ka poolkõrbetes, kuid sademetevaestes elupaikades peab ta ette võtma pikki rändeid ning ka neil aladel on ta elupaiku üha enam karjamaadena kasutusele võetud. Saigasid on läbi aegade massiliselt kütitud, ehkki eelmise sajandi viimasel veerandil said mõned populatsioonid kaitstutena üsna hästi taastuda. Salaküttimist toidab endiselt suur nõudlus saiga sarvede järele, mida hiina rahvameditsiin peetakse tugevatoimeliseks ravimiks. Lisaks on saigasid pikka aega kimbutanud erinevad taudid. Näiteks 2015. aasta maikuus leiti surnuna 120 000 looma. Nende surma põhjuseks on peetud antiloopidel tavalise ja tavaolukorras kahjutu bakteri Pasteurella multocida muutunud aktiivsusega vormi. Pole täpselt teada, mis muutis bakterid pahaloomulisteks, võimaliku põhjusena on pakutud kliimamuutust.

Kõigis riikides, kus saiga veel elab, on ta seadusega kaitstud ning kõikjal on moodustatud ka kaitsealad, kuid see ei suuda neid piisavalt tõhusalt päästa salaküttimise ja vähetuntud või isegi tundmatute epideemiate eest. Suur probleem on see, et saigad rändavad pikki maid oma suviste ja talviste karjamaade vahet ning kaugeltki kõik nende elupaigad pole kaitse all.

Video saigade mass-suremisest

Foto: Igor Shpilenok, CC BY 2.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Loomulike põhjuste võimendumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Aafrika hallpapagoi

Psittacus erithacus

IUCN
CITES

Aafrika hallpapagoid peetakse lindudest üheks arukaimaks, lisaks sellele on ta ka vaieldamatult sulelistest osavaim inimhäälte imiteerija. Ehkki võiks arvata, et targal linnul läheb hästi, on hallpapagoi populaarsus puurilinnuna seadnud ta hoopis ohtu. Lääne-Aafrika vihmametsades elava papagoi metsiku populatsiooni suurus on erinevail hinnanguil 0,5–12,7 miljonit lindu, kuid ta arvukus on, eriti viimastel aastakümnetel, väga kiiresti kahanenud.

Aafrika hallpapagoid püütakse massiliselt lemmikloomapoodidesse müümiseks. Ametliku statistika järgi müüdi ajavahemikul 1982–2014 Aafrikast välja 1,3 miljonit loodusest püütud lindu. Kamerunis on aga leitud, et 90% püütud lindudest sureb enne Douala lennujaama jõudmist ja Kongo vihmametsade piirkonnas võib sellelaadne statistika olla veelgi kurvem. Ehkki põhimõtteliselt on hallpapagoidele sobivaid elupaiku Lääne-Aafrikas praegu veel piisavalt, jätkub ka hoogne sae ja kirve pealetung sealsetele vihmametsadele.

Aafrika hallpapagoi loodusest püütud isenditega kauplemine toimub CITESi kvootide alusel, mida on üha karmistatud, kuid paljudes Aafrika riikides on CITESi litsentse võltsitud. Korraldamisel on hallpapagoide ulatuslikum kasvatamine tehistingimsutes, et rahuldada lemmikloomapidajate üha suurenevat nõudlust hallpapagoide järele.

Hallpapagoi andekus teeb temast ihaldusväärse lemmiklooma


Hallpapagoid oma loomulikus keskkonnas Kamerunis


Video aafrika hallpapagoi arvukuse vähenemise põhjustest

Foto: Dick Daniels, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Šimpans

Pan troglodytes

IUCN
CITES

Ehkki šimpanse on Aafrika vihmametsades veel küllaltki palju, on nende arvukus vähenenud viimase 75 aasta jooksul üle 50%. Šimpansi neljast alamliigist on kõige enam ohustatud Nigeerias ja Kamerunis elav Pan troglodytes ellioti, keda looduses elab 6000–9000 isendit.

Suurimateks ohtudeks šimpansitele on salaküttimine, elupaikade hävitamine ja taudid. Ehkki šimpanside küttimine on kõikjal keelatud, kasutavad paljud Aafrika vihmametsade hõimud neid ahve toiduks. Orvuks jäänud šimpansipoegi müüakse ebaseaduslikult ka lemmikloomadeks. Lääne-Aafrika vihmametsades on intensiivistumas nii metsaraied kui ka alepõllundus, üha rohkem on neile seni puutumatutele aladele rajatud kaevandusi, mis toob kaasa ka teede ja muu infrastruktuuri ehituse. Uued teed toovad džunglialadele üha enam elanikke ja sellega kaasneb metsakoosluste muutmine põllumaaks ja kultuuride (näiteks õlipalmiistandike) rajamine. Šimpanside massilist suremist on põhjustanud mitmed taudid (sh ebola), mida kannab inimene või mille levikule inimene kaasa aitab.

Arvestades ebastabiilset poliitilist ja majanduslikku olukorda šimpanside elualal kaitsevad inimahve kõige tõhusamalt suured kaitsealad, millel korraldatud safariturism on kohalikele võimudele arusaadav majanduslik argument looduse kaitseks.

Šimpanse ja teisi ahve kütitakse toiduks

Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Otsene hävitamine

Loomulike põhjuste võimendumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Lääne-aafrika kaelkirjak

Giraffa camelopardalis peralta

IUCN

Räägitakse, et keegi suurmees olevat loomaaias kaelkirjakut nähes öelnud: "Sellist looma küll olemas ei ole!" Suurmehe nimi selles linnalegendis kipub vahelduma, aga kes ta ka iganes polnud, kipub tal õigus olema – aastal 2016 kinnitasid süstemaatikud, et kaelkirjakut kui ühtainust liiki ei eksisteeri. Aafrikas elab nüüdsete teadmiste kohaselt tervelt neli kaelkirjakuliiki, kes omakorda jagunevad mitmeteks alamliikideks.

Enne seda oli neljaks jagamata kaelkirjak tunnistatud ohulähedaseks – tema arvukus on kogu Mustal Mandril küttimise ja elupaikade kadumise tõttu hoogsalt vähenenud. Vastloodud liikide ohustatuse kohta ei ole Rahvusvaheline Looduskaitseliit veel eraldi hinnangut andnud, kuid kindlasti on neist kõige vähem arvukas ning enim ohustatud põhja-aafrika kaelkirjaku (Giraffa camelopardalis) alamliik peralta, kel pole küll veel ametlikku eestikeelset nime, kuid teistes keeltes nimetatakse teda üsna üksmeelselt lääne-aafrika kaelkirjakuks. Juhtumisi kuulub loodusmuusemi kaelkirjakutopis just sellesse liiki. Lääne-aafrika kaelkirjak on teistest kaelkirjakutest heledam, helepruunide sagaraliste laikudega.

Kunagi oli lääne-aafrika kaelkirjak Sahelist lõunas Tšaadi järvest lääne poole jäävatel aladel laiemalt levinud. Tänapäeval elab neid loomi veel vaid väga piiratud alal Nigeris. Lisaks kunagisele kontrolimatule küttimisele vähendasid aastakümneid kestnud rängad põuad Sahelis 1990. aastate alguseks kaelkirjakute populatsiooni vähem kui 100 isendile. Praeguseks on see tänu hoolikale kaitsele (kohalikele elanikele makstakse rahvusvahelistest fondidest toetusraha, et nad kaelkirjakuid ja nende elupaika kaitseksid) taas tõusnud rohkem kui 400 isendile. Nigeri poliitiline ebastabiilsus ja korruptsioon ning hõimutülid ei sisenda aga lääne-aafrika kaelkirjaku tuleviku suhtes sugugi pilvitut lootust.


Foto: Clémence Delmas, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Otsene hävitamine

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Kliimamuutus

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Väike-punalamesklane

Cucujus cinnaberinus

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Väike-punalamesklane on vaid üks põlismetsade arvukatest ohustatud putukaliikidest. Ta esindab paljusid teisi omasuguseid vahest üksnes seetõttu, et on välimuselt väheke silmatorkavam. See kinaverpunane haruldus ei ole oma nimest hoolimata sugugi nii väike vaid 11–15 mm pikkune, seega pigem keskmise suurusega mardikas. Nagu ta nimigi ütleb, on ta väga lapiku kehaga mardikas.

Väike-punalamesklased vajavad vanu looduslikke haavametsi – nad elavad murdunud haabade koore all kõdunevas niines. Kuna selletaolisi haavikuid on järel väga vähe, siis on punalamesklase elupaigad väga killustunud ning sageli ei suuda mardikad sobivatesse elupaikadesse levida. Eestis on teda väike-punalamesklast leitud üksnes kolmest leiukohast, ehkki sobivaid elupaiku peaks meil olema ehk suurusjärgu võrra rohkem.

Nii nagu paljusid teisi inimesele märkamatuid ja enamasti tundmatuid metsaliike, on ka punalamesklasi võimalik kaitsta vaid põlismetsi säilitades.


Foto: Villu Soon, TÜ loodusmuuseum

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Rohkem infot näituse avalehel...

Kaduvate liikide kannul

Eremiitpõrnikas

Osmoderma eremita

IUCN
Levib Eestis
Kaitsealune

Oma nimele kohaselt elab eremiitpõrnikas eraklikku elu – ta tõuk toitub 3–5 aastat tammeõõnuses mädapuidust. Valmikuks saades ronivad eremiitpõrnikad sünnipuu õõnsuse avale ja isane mardikas laseb lendu vänge lõhnaga pahvakaid, mis meelitavad ligi emaseid. Arvatakse, et pontsakas eremiitpõrnikas võib armutuhinas lennata maksimaalselt kilomeetri kaugusele oma sünnikohast. Enamasti pole sellistki pingutust vaja ja nad potsatavad pärast paaritumist tagasi samasse puukolusse, kus nad ilmale tulid. Kunagi peaaegu kogu Euroopa alal levinud eremiitpõrnikas on kogu oma leviala ulatuses muutunud haruldaseks. Eestist on hiljuti avastatud eremiitpõrnika väikseid asurkond Koiva puisniidul ja selle lähikonnas.

Eremiitpõrnikat ohustab vanade tammikute kadumine ja vanade, kõduneva südamikuga puude väljaraiumine tammikute “korrastamisel”. Nii juhtus näiteks ka Eestis, kus Koiva puisniidu talgute käigus kõdunevad tammetüved maha lõigati ja põletati.

Eremiitpõrnikas on kantud Euroopa loodusdirektiivi II ja IV lisasse, ta on kaitstud enamikus oma levikuriikidest. Parim, mis nende kaitseks teha saab, on mitte anda järele sundmõttele loodust igal pool “korda teha”.


Foto: Magnefl, CC BY-SA 3.0

VÄLJASUREMISE OLULISIMAD PÕHJUSED

Elupaikade kadumine ja fragmenteerumine

Keskkonna reostumine ja vaesumine

Rohkem infot näituse avalehel...